Säännöt

Ainejärjestö ITU ry:n säännöt

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 22.11.2018

1 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Ainejärjestö ITU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2 TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsenistönsä koulutuksellisia, ammatillisia ja sosiaalisia etuja, luoda ja ylläpitää jäsenistön yhteishenkeä sekä tukea opiskelun ja käytännön lähentämistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi muun muassa

1) järjestää kokouksia, seminaareja, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia

2) järjestää vapaa-ajan tapahtumia ja toimintaa

3) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

4) pitää yllä yhteyksiä alan ammattiyhdistyksiin ja laitoksiin sekä opiskelija- ja muihin järjestöihin

5) tehdä tarkoitustaan edistäviä ehdotuksia yliopiston hallintoelimille ja lähettää näihin edustajia

6) toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

3 JÄSENET

Yhdistyksen jäseniä voivat olla Tampereen yliopistossa varhaiskasvatusta opiskelevat, varhaiskasvatuksen pohjalta kasvatustieteen maisterin tutkintoa tai jatko-opintoja suorittavat sekä perustellusta syystä muut henkilöt. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen kevätkokous. Ainejärjestö ITU ry:n jäsenyys edellyttää, että jäsenmaksu on maksettava kunkin lukuvuoden ajalta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus katsoo eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta ja erottaa jäsenen, joka ei enää täytä jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen hallitus voi myös määräajaksi tai lopullisesti

1) erottaa yhdistyksen jäsenen hallituksen alaisista toimielimistä tai

2) kieltää yhdistyksen jäsentä osallistumasta yhdistyksen tapahtumiin

mikäli tämä on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tahallisesti ja merkittävästi aiheuttanut vahinkoa tai haittaa yhdistykselle tai sen toiminnalle tai vaikeuttanut yhdistyksen tai sen toimihenkilön toimintaa.

4 HALLITUS

Yhdistyksen asioita ja hallintoa hoitaa jäsenistön keskuudesta valittu hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä 1-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallituksen tehtäviin kuuluu järjestää yhdistyksen jäsenille luvun 2 mukaista toimintaa, valita edustajat eri tilaisuuksiin sekä asettaa toimikuntia ja työryhmiä eri tehtäviä varten. Tarpeen vaatiessa hallitus voi asettaa avukseen jaostoja ja kutsua näihin jäsenet. Se voi kuulla myös asiantuntijoita.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, joka hallituksen päättämällä tavalla tarkastetaan. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan kanta ratkaisee äänten mennessä tasan. Kuitenkin vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä asian ratkaisee arpa.

Hallituksesta voi erota tekemällä hallitukselle kirjallisen eroilmoituksen. Ylimääräinen yhdistyksen kokous voi valita uuden hallituksen jäsenen eronneen jäljellä olevaksi ajaksi.

5 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Pankki-, posti- yms. juoksevissa asioissa kirjoittaa yhdistyksen nimen taloudenhoitaja yksin.

6 TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Yhdistyksen toiminnantarkastuksen hoitaa toiminnantarkastaja, joka nimetään syyskokouksessa. Toiminnantarkastuksen edellyttämät asiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajalle neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee toimittaa lausuntonsa yhdistykselle ennen kevätkokousta.

7 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttävät yhdistyksen kokoukset. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Varsinaisen kokouksen tarkemman ajankohdan ja pitopaikan määrää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaisen kokouksen kokouskutsu, jossa mainitaan käsiteltävät asiat, on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistan kautta jäsenistölle. Kokouskutsun mukana tulee lähettää tarkoituksenmukaiset liitteet.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa ajassa, kuin yhdistyksen varsinainen kokous. Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle, jos hallitus katsoo sen

tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella kokoukseen osallistuvalla yhdistyksen jäsenellä äänioikeus ja kullakin on yksi (1) ääni. Kokoukseen osallistumattoman jäsenen on kuitenkin mahdollista antaa äänensä toisen jäsenen käytettäväksi valtakirjalla. Yksi jäsen voi kuitenkin käyttää korkeintaan kahta (2) ääntä.

8 YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto. 2) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta edelliseltä toimikaudelta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 3) Määrätään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus. 4) Muut esityslistalla olevat asiat.

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi. 2) Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavaksi vuodeksi. 3) Valitaan hallitukselle puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle. 4) Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle. 5) Valitaan hallitukselle sihteeri seuraavalle toimikaudelle. 6) Valitaan hallitukselle taloudenhoitaja seuraavalle toimikaudelle. 7) Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavalle toimikaudelle. 8) Valitaan yhdistykselle yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja seuraavalle kalenterivuodelle. 9) Muut esityslistalla olevat asiat.

Yhdistyksen jäsenet voivat etukäteen tehdä esityksiä yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi tarkoitetuista asioista. Esitykset on jätettävä kirjallisina hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Päätökset yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee yhdistyksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa. Äänten mennessä tasan ja yhdistyksen puheenjohtajan ollessa esteellinen osallistumaan päätöksentekoon ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta.

Yhdistyksen kokouksessa valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksesta laadittu pöytäkirjan.

9 YHDISTYKSEN JUHLANAUHA

Yhdistyksellä on akateemisissa tilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa käytettävä juhlanauha, josta säädetään tarkemmin nauhaohjesäännössä.

10 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että päätös muuttamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa ja, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään kahdessa vähintään kolmen (3) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kummallakin kerralla kannattaa. Yhdistystä purettaessa varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

11 MUUTOIN NOUDATETAAN YHDISTYSLAKIA